Ordensregler

Ordensregler 2017

 1

Alle haver skal være forsynet med havens nummer. Nummeret skal være anbragt et synligt sted på lågen eller i dens nærhed. Endvidere skal der i nærheden af lågen være anbragt en postkasse, så post kan ilægges fra havegangen.

2

I perioden 1. april til 30. oktober skal alle låger være aflåst om natten (kl 21-06):

  • Hovedlågen, den røde låge, skal stå åben fra kl. 06-21 i sæsonen.
  • De andre låger skal fra 1. maj til 30. september være åbne fra kl. 06-21

Den ene halvdel af hovedlågen ud til Bøllemosegårdsvej, den røde låge, skal altid være lukket, og efter passage af biler skal den efterlades med kun en halvdel åben. Det samme gælder de øvrige dobbeltlågerAlle lågerne til haveforeningen skal fra 1. november til 31. marts være aflåst døgnet rundt. Det er ethvert medlems pligt at påse, at lågerne er aflåst ifølge reglerne.

3

I haver hvor der findes et vandbassin (fiskevandbassin/blomstervandbassin), skal havelågen altid holdes lukket.

4

Indkørsel med motordrevet køretøj er kun tilladt for foreningens medlemmer (handicapkørsel, varekørsel og dagrenovation  undtaget), og kørsel på havegangene må kun finde sted i stærkt begrænset omfang og med meget lav fart. Der må ikke parkeres eller fortages henstillen af cykler, trailere m.m. på havegange, fordi havegangene er brandveje. Cykelkørsel er kun tilladt til og fra haver.

5

Parkering på festpladsen er kun tilladt for medlemmer, der har opnået tilladelse og har betalt P-afgift. Afgiften opkræves sammen med lejen. P-pladserne tildeles efter en venteliste. P-pladser kan kun tildeles og bibeholdes, hvis medlemmet bor mindst to måneder eller overnatter mindst fire nætter per uge i kolonihaven i løbet af sæsonen. Medlemmer med P-plads skal holde deres parkeringsplads fri for ukrudt.

6

Ethvert medlem er erstatningspligtig for forvoldt skade som følge af kørsel til og fra det lejede areal.

Ligeledes er ethvert medlem ansvarlig for eventuel overtrædelse af bestemmelserne, som begås af vedkommendes gæster.

7

Det er ethvert medlems pligt at påse at hærværk på foreningens område og effekter, bliver indberettet til bestyrelsen.

8

Klager over medlemmer eller disses gæster skal indgives skriftligt til bestyrelsen.

9

Alt dyrehold, bortset fra sædvanlige ”stuedyr”, er forbudt på foreningens område. Løsgående hunde må ikke færdes udenfor eget havelod, og det påhviler hundeejeren at påse, at hunden ikke besørger på foreningens havegange, samt, hvis ”skaden” alligevel er sket,at fjerne efterladenskaberne. Hvis katte generer de omkringboende, skal de holdes inden for katteejerens have.

10

Enhver lejer har i tiden 1. april til 31. oktober pligt til, mindst en gang hver 14. dag, at rense køreveje/havegange ud for det lejede areal for ukrudt. Hvis dette, efter skriftlig henvendelse fra bestyrelsen, undlades, har bestyrelsen mulighed for, med otte dages varsel, at lade arbejdet udføre for lejers regning. Det er forbudt at anvende giftige sprøjtemidler og andre tilsvarende ukrudtsmidler i hække og på havegange i haveforeningen.

11

Beplantning og bebyggelse (fx hegn og plankeværk) i skel skal være velholdte og må ikke være over 1,40 m i den forreste halvdel og ikke over 1,80 m i den bageste halvdel af haven.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovennævnte bestemmelser.

Ved velholdte hække forstås, at hække klippes mindst to gange årligt. Første gang i juni og anden gang iaugust.

Af hensyn til varekørsel/renovation og lignende skal havelodderne 4-26 dog altid holde hække mod vej klippet, så passage ikke generes.

Det påhviler havelejere med hæk ud mod offentlige områder at holde den indvendige side af sådanne hække. Den udvendige side samt højden af hække ud mod offentlige områder udlægges som pligtarbejde for alle foreningens medlemmer.

Højden på beplantningen på det enkelte havelod må maksimum være 4 meter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse, såfremt de omkringboende er indforstået.

12

Beplantning mod hegn og hække må ikke være til gene for naboer eller for færdsel på fællesområder.

13

Flagstænger i haver må ikke være over ti meter høje antenner i haver må ikke være over seks meter høje.

I begge tilfælde måles højden fra haveloddets naturlige terrænniveau.

14

Skydning i haveforeningen er ikke tilladt.

15

Trillebøre og andre af foreningens effekter, som lånes af medlemmerne, skal tilbageleveres samme dag, samme sted og i samme stand som afhentet.

16

En nøgle til foreningens fællestoiletter kan erhverves af foreningens medlemmer. Disse koster kr. (250) årligt som afregnes på havelejen. Toiletnøgle kan lånes af “toiletansvarlige” for kr. (50) pr. 10 gæster til én dags brug.

Udslagsvasken er til fri benyttelse af haveforeningens medlemmer, udgifter i forbindelse med dette betales via havelejen, i fællesskab.

Der kan nedgraves toilettanke på eget havelod, hvis arbejdet udføres af en aut. kloakmester. Der skal foreligge tilladelse fra både forening og kreds, inden kloakmesteren kan påbegynde arbejdet.Brugen af vaskemaskiner og opvaskemaskiner er forbudt, der kan dispenseres fra forbuddet, såfremt der forefindes en godkendt toilettank på haveloddet.

17

Havelejen opkræves to gange om året medtre ugers betalingsfrist. Tidspunkterne fastsættes af kassererenunder hensyntagen til modtagelse af vandopkrævning.

Vandforbruget betales efter måler og opkræves sammen med havelejen. Foreningens fællesforbrug betales af alle haver med lige stor andel.

18

Dagrenovationen henlægges i lukket sæk i containere på skraldepladsen. Der må kun henlægges en sæk fra hver have om ugen, og sækken må ikke indeholde haveaffald. Der er kildesortering af affaldet med separate beholdere for pap, metal, småt el o.l.Skraldepladsen er åben to dage før tømning, fra søndag til tirsdag, i perioden fra 1. april til den sidste tømningsdag i oktober. Containere tømmes en gang ugentligt. Sidste tømningsdag ioktober meddeles hver sæson ved opslag på foreningshuset.

Der arrangeres bortkørsel af haveaffald til kompostering to til tre gange årligt. Miljøaffald, herunder køleskabe og frysere, afhentes efter gældende lovgivning en gang årligt efter aftale med bestyrelsen. Alt andet affald end dagrenovation og haveaffald til kompostering må medlemmerne selv bortskaffe. Der vil være storskraldscontainer i en weekend efter påske hvert år.

19

Afbrænding, bålog åben ild i haverne er ikke tilladt, grilloptænding undtaget.

20

Det er ikke tilladt at bruge støjende maskinel m.m. på søn- og helligdage efter kl. 12 fra 15. maj til 15. august.

21

Højttalere, radioer og lignende må ikke spille i fri luft, ligesom der ikke må spilles inde i huset for åbne døre og vinduer, hvis dette er til gene for naboer. Der må i øvrigt ikke gøres unødig støj.

22

Bestyrelsen kan indkalde medlemmerne til pligtarbejde på foreningens område så ofte, det skønnes nødvendigt.

Ved foreningens pligtarbejde skal hvert havelod stille med minimum 1 repræsentant.

Hvis man ikke deltager i pligtarbejdet mindst 2 gange årligt, vil lejeren af haveloddet blive opkrævet kr. 500 ved næstkommende haveleje.

Bestyrelsen kan give dispensation for deltagelse i pligtarbejdet.

23

Ønsker et medlem at bytte have inden for foreningens område, skal medlemmet skrives på en liste hos bestyrelsen. Medlemmet skal én gang årligt gøre opmærksom på, at vedkommende stadig ønsker at bytte have.

24

Der opnoteres nye ansøgere til haver efter følgende regler:

  • Der åbnes for opskrivning,når der står færre end 20 på ventelisten. Åbning af ventelisten annonceres ved opslag i udhængsskabet på festpladsen og på foreningens hjemmeside.
  • Ventelisten er offentligt tilgængelig, og den kan ses i udhængsskabet på festpladsen og på foreningens hjemmeside.
  • Hvis en have ikke kan afhændes vha. ventelisten, skal der straks annonceres en ekstraordinær opskrivningsdag inden for 1 måned.
  • Ekstraordinære opskrivningsdage annonceres i udhængsskabet på festpladsen og på foreningens hjemmesidemed mindst 3 ugers varsel.
  • Ansøgere på venteliste slettes af listen, hvis de ikke personligt fremmøder hvert år i maj måned i foreningens kontortid, subsidiært foretager indbetaling af ventelistegebyret på foreningens konto inden udgangen af maj.

25

Overholder et medlem ikke de gældende regler for at vedligeholde hus og have (ordensregler, vedtægter, lejekontrakten, osv.), kan bestyrelsen give lejeren tilhold om at bringe forholdet i orden inden for en given frist. Hvis fristen ikke overholdes kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for medlemmets regning. Tilsidesætter et medlem i øvrigt en eller flere af foreningens til enhver tid gældende vedtægts- og ordensbestemmelser, skal dette forhold påtales skriftligt. I gentagelsestilfælde vil medlemmet skriftligt få advarsel om, at lejeaftalen vil blive bragt til ophør, hvis ikke forholdet ændres inden for en fastsat frist, jævnfør foreningsvedtægten.

26

Vandmålerkasse skal være med 4 faste sider og måle mindst 40 x 60cm. Der skal være minimum 10 cm frit under vandrøret. Er målene ikke overholdt, monteres der ikke vandmåler efter vinterlukningen af vandet.

Efterfølgende montering koster medlemmet kr. 150.

27

Byggeregler

 Alle nybygninger og ombygninger skal forelægges bestyrelsen, der sender det til godkendelse i kreds og kommune, inden arbejdet påbegyndes. Ansøgningen skal indeholde en tegning af den påtænkte nybygning/ombygning. Bebyggelsen skal overholde de til enhver tid gældende

Byggeregler for kolonihaver, overnatningshaver, i Københavns Kommune”.

http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-og-anke/8-byggeregler-for-kolonihaver-overnatningshaver-for-kobenhavns-kommune

Generelt gælder, at en bebyggelse indenfor det enkelte havelod skal være placeret mindst 2,5 m fra skel og at det bebyggede areal ikke må overskride 15 % af haveloddets nettoareal, dog maximalt 60 m2.